Vertrouwenspersoon - JC Balances - VJVP

JC Balances
Vertrouw Je VertrouwensPersoon
JC Balances
Vertrouw Je VertrouwensPersoon
VJVP
Ga naar de inhoud
De vertrouwenspersoon
Een vertrouwenspersoon is een onafhankelijke persoon die werknemers met meldingen over ongewenste omgangsvormen, psychosociale klachten en klachten over integriteitsschendingen professioneel kan begeleiden.
Psychosociale klachten ontstaan door pestgedrag, (seksuele) intimidatie, discriminatie, agressie en geweld en werkdruk. Het is belangrijk dat werknemers hun vertrouwenspersoon volledig in vertrouwen kunnen nemen. Integriteit en vertrouwelijkheid staan hierbij centraal.
De vertrouwenspersoon is gebonden aan gedragscodes die door de wetgever en beroepsorganisaties zijn ontwikkeld om veiligheid en integriteit te kunnen waarborgen. Zo wordt er zonder toestemming van de werknemer geen enkele informatie naar buiten gebracht. Behalve in zeer uitzonderlijke situaties zoals grote dreigingen of kapitale misdrijven.
Begeleiding
Opvang en begeleiding zijn de sleuteltaken van de vertrouwenspersoon. Samen met de werknemer en werkgever zoekt de vertrouwenspersoon naar oplossingen en bespreekt hoe de werknemer zelf een actieve rol kan spelen in de oplossing. Veelal worden problemen en/of conflicten door tussenkomst van een vertrouwenspersoon intern opgelost. Het kan zijn dat er wordt doorverwezen naar een speciale instantie of dat contact wordt gelegd met hulpverleners buiten de organisatie. De werknemer beslist hier overwegend in.
Preventie staat hoog in het vaandel van vertrouwenspersonen. Vertrouwenspersonen kunnen hierover zowel de werkgever als de werknemer adviseren en voorlichting geven.
Taken en verantwoordelijkheden van de vertrouwenspersoon
Begeleidt en ondersteunt werknemers en werkgevers bij behandeling van meldingen en het inhoudelijk vormgeven van het aspect ongewenst gedrag door:
  • zelfstandig op te treden als aanspreekpunt voor alle medewerkers die een klacht hebben op het gebied van ongewenst gedrag of integriteitskwesties.
  • zelfstandig zorg te dragen voor de eerste opvang van de slachtoffers van ongewenst gedrag.
  • samen met de melder/klager te zoeken naar oplossingen en na te gaan of oplossingen in de informele sfeer tot de mogelijkheid behoren.
  • te onderzoeken of bemiddeling de geĆ«igende weg is voor een oplossing.
  • zorg te dragen voor de opvang van slachtoffers van ongewenste omgangsvormen en verantwoordelijkheid te dragen voor de begeleiding, ondersteuning en advisering van hen en andere betrokkenen, maar ook het bewaken van de adequate nazorg of het zelf verlenen van nazorg.
  • het verstrekken van informatie en advies over de mogelijke te volgen procedures, naast de interne klachtenprocedure ook de strafrechtelijke of de civielrechtelijke procedure en consequenties daarvan te bespreken.
  • indien nodig te verwijzen naar (in)formele daarvoor in aanmerking komende (hulpverlening) instanties en melder/klager te ondersteunen bij het inschakelen van deze instanties, hieronder vallen ook de politie en de officier van justitie.
  • zelfstandig een systeem voor registratie van binnengekomen meldingen te beheren en te bewaken.
  • de meldingen te registreren, te verwerken, te analyseren en te interpreteren tot managementinformatie.
De vertrouwenspersoon en de werkgever
Ook naar de werkgever speelt de vertrouwenspersoon een belangrijke rol. De vertrouwenspersoon draagt bij aan het voorkomen van bedrijfs- en imagoschade door onder meer preventieve adviezen en bij dreiging van schade het adviseren van de werkgever.

Chatelain Re-Design KVK 52447340
Lokhorst 23
2402 PP  Alphen aan den Rijn
06 1887 8965
Terug naar de inhoud